บริการร้องเรียน ร้องทุกข์ แนะนำ ติชม การทำงาน การให้บริการของโรงพยาบาลบ้านธิผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว.

* กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง กรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง