ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วย 2565

IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
(1) ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วย
80 ผลการดูแลผู้ป่วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ การกลับมารักษาหรือการนอน รพ.ซ้ำ) ที่สะท้อนคุณภาพการดูแลรักษา
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
จำนวนการเสียชีวิตรวมในโรงพยาบาลลดลง101513136er3/8wardคลิก...
ร้อยละผู้ป่วย re-visit ER ภายใน 48 ชม. หลังจำหน่าย0.40.430.490.370.360.090.135คลิก...
ร้อยละผู้ป่วย re-admit ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน10.841.10.970.90.421.01(10/993ราย)คลิก...
ร้อยละของผู้ป่วยที่ admit แล้ว refer ใน 2 ชม.0.50.090.660.470.053(1ราย)0.21(1ราย)0.001(1/993ราย)คลิก...
81 ผลด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
Onset to door ในผู้ป่วยโรค MI (3hr.)80%57.897073.3380(8/10)66.67%(4/6)66.67(8/12ราย)คลิก...
Onset to door ในผู้ป่วยโรค stroke (3hr.)>40%8.3520.2527.2730.7628.5750คลิก...
อัตราการเข้าถึงบริการในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า74%97.6107.21120.2127.4129.1132.9คลิก...
ร้อยละการคัดกรองผู้ป่วย ARI clinic และ covid-19 ถูกต้อง100%NANANA949899คลิก...
82 ผลด้านความต่อเนื่องในการดูแล
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อัตราการขาดยา (Default rate) ในผู้ป่วย TB≤5000000คลิก...
อัตราผู้ป่วย stroke ที่สามารถดูแลตนเองได้>80%83.3396.397989655คลิก...
83 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญ (สะท้อนมิติคุณภาพ appropriateness และeffectiveness)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
MI: ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยา SK80%33.33ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี20%(1/5ราย)คลิก...
Stroke : อัตราการเสียชีวิตจาก stroke0000000คลิก...
Sepsis : อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น sepsis แล้ว shock ภายหลัง0NA19.421.1317.8633.335(21.73)คลิก...
แม่และเด็ก: ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด004.160000คลิก...
TB: Treatment Success rate (%)85%92.3187.586.6785020คลิก...
จิตเวช: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ต่อแสนประชากร)≤6.3 ต่อแสนปชก.5.611.34033.700คลิก...
DM: ร้อยละผู้ป่วย DM ที่มีระดับ HbA1C < 7> 5044.322.740.7443.576.5641.16คลิก...
HT: ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ควบคุม BP ได้ต่ำกว่า 140-90 mmHg≥80%72.8397.9792.8671.9444.9691.13คลิก...
CKD : ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr>66%57.6354.2951.0352.8156.0768.85คลิก...
Re-admit ในผู้ป่วย COPD<15%18.7516.427.893ราย00.97(3ราย)คลิก...
จำนวน COPD AE ลดลง<3045543417033คลิก...
84 ผลด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
ค่า CMI>0.60.560.60.660.630.550.54คลิก...
ระดับขั้นการพัฒนาผ่านตามเกณฑ์ประเมิน RDU Hospitalขั้นที่ 3112333คลิก...
85 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด (S)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อุบัตการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ ทั้งหมด/ระดับความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป*0000000คลิก...
* ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตอบตามบริบทองค์กรณ์
86 ผลด้านความปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (I)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล/ 1000 วันนอน รพ.000.170.540.4800.58คลิก...
อัตราการติดเชื้อ CAUTI/1,000 Cath. Days0000000คลิก...
อัตราการล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน100%66.5668.1874.24898890
* ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตอบตามบริบทองค์กรณ์
87 ผลระบบบริหารจัดการด้านยา และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/เลือด (M)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
OPD: อัตรา prescribing error<0.250.380.190.290.240.170.22คลิก...
OPD: อัตรา dispensing error00.020.030.070.030.060.04คลิก...
OPD: อัตรา administration error000.0200.010.010คลิก...
IPD : อัตรา prescribing error<0.470.60.330.490.40.620.42คลิก...
IPD : อัตรา dispensing error01.130.40.660.550.620.4คลิก...
IPD: อัตรา administration error00.40.990.610.50.650.65คลิก...
จำนวนครั้ง ADE ระดับ E ขึ้นไป0201111คลิก...
จำนวนครั้งอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ0101000คลิก...
จำนวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด0-00000คลิก...
ร้อยละของการดำเนินงาน Medication Reconciliation ในกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย>90%87.5289.0488.7689.890.190.5คลิก...
จำนวนครั้งการเกิด ME จากรายการยา HAD002 (B)4 (B)1 (E)1(B)1(B)คลิก...
* ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตอบตามบริบทองค์กรณ์
88 ผลด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย (P)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อัตราการ Delay/miss diagnosis00.190.390.350.41er2/Ward1ER2/WARD3คลิก...
อัตราการ Delay/miss diagnosis ใน sepsis04.162.997.0411.762.22(miss 2 ราย)4(17.39)คลิก...
จำนวนครั้งอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด065143ส่งยาผิด1Favi2คลิก...
อัตราการเสียชีวิตจาก MI05.243.336.66008.33(1ราย)คลิก...
อัตราการเสียชีวิตจาก sepsis005.977.041.7901(4.35)คลิก...
อัตราการเสียชีวิตจาก stroke0000000คลิก...
* ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตอบตามบริบทองค์กรณ์
89 ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (L)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อัตราการรายงานค่าวิกฤติในเวลาที่กำหนด10099.410098.94100100100คลิก...
ร้อยละอุบัติการณ์ที่เกิดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้ป่วยเรื่อง tube, line ,catheter0000tube เลื่อนหลุด 2 รายงาน00คลิก...
* ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตอบตามบริบทองค์กรณ์
90 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลภาวะฉุกเฉิน €
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อุบัติการณ์การคัดแยกที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน* under triage ทั้งหมด / ระดับ E ขึ้นไป<5%0.1850.3920.350.41(MI)0.060.03คลิก...
อุบัติการณ์การคัดแยกที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน over triage<15%NA12.2212.2612.2618.7513.54คลิก...
Door to refer ในโรค MI < 30 min>50%16.6710.5300% เฉลี่ย 89.57นาที0% 92.75min66.67(8/12ราย)คลิก...
Door to refer ในโรค stroke < 30 min>50%55.5565.1158.3369.2371.4370.83คลิก...
* ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตอบตามบริบทองค์กรณ์
(2) ตัวชี้วัดสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
91 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
ร้อยละความสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านมีแผลกดทับระดับ 2 ขึ้นไป การหายของแผลเพิ่มขึ้น 1 ระดับ20%NA33.342025016.67คลิก...
ร้อยละของผู้ป่วยติดเตียงที่เปลี่ยนเป็นติดบ้าน>5%6.74.555.96.705.1คลิก...
ร้อยละการได้รับ Vaccine ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย100%100100100100NAคลิก...
92 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่< 5 : พันปชก.2.264.841.280.4คลิก...
อัตราผู้ป่วยโรคความดันรายใหม่< 10 : พันปชก.7.112.1411.328.253.28คลิก...
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกมีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์60%84.6370.374079.0437.5คลิก...
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย<10%10.4315.497.1910.04NAคลิก...
อัตราการบาดเจ็บจากภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่มีการบาดเจ็บบริเวณสะโพกและต้นขา<10%21.0616.6419.3913.8813.63คลิก...
IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (มิติคนเป็นศูนย์กลาง)
93 ผลด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพัน ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมผู้ป่วยนอก> 80%84.8285.6275.9686.74NA87.49คลิก...
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยใน> 80%85.684.2983.2982.49NA82.2คลิก...
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน> 80%85.18688.784.585.4586.1คลิก...
IV-3 ผลด้านกำลังคน
94 ผลด้านกำลังคน (IV-3)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
ร้อยละหน่วยงานจัดบุคลากรตาม FTE ขั้นต่ำ (sum FTE 17 อาชีพ)80%NANA71.8369.8969.89คลิก...
ร้อยละ Turn over rate ของบุคลากรรวม<5%6.8414.918.771.760คลิก...
ร้อยละ Turn over rate บุคลากรด้านสุขภาพ 5 กลุ่ม<3%5.0515.5813.690.890คลิก...
จำนวนของบุคลากรที่ป่วย/บาดเจ็บจากการทำงาน021100คลิก...
ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี10010010098.2699.15ยังไม่ถึงรอบประเมินคลิก...
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด>80%85.7181.1280.8287.67ยังไม่ถึงรอบประเมินคลิก...
ร้อยละของบุคลากรที่ติดเชื้อจากการทำงาน000000คลิก...
ร้อยละ Happy work life index (HWLI)>60%65.1762.2265.18์NAยังไม่ถึงรอบประเมินคลิก...
ร้อยละความสุขโดยรวม Happy 9>60%76.5664.9569.25์NAยังไม่ถึงรอบประเมินคลิก...
* ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตอบตามบริบทองค์กรณ์
IV-4 ผลด้านการนำ
95 ผลด้านการนำ (IV-4)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
ร้อยละแผนการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด70%63.6453.4558.6255.1775.1475.14คลิก...
ร้อยละผลประมวล องค์กรสุขภาวะ (HPI)>60%76.676.681.3377.78ยังไม่ถึงรอบประเมินคลิก...
อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนจากการบริหารงานขององค์กร0000010คลิก...
อัตราการรับรู้ทิศทางการนำองค์กรโดยการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยมและผลการดำเนินการ90%96.6796.4997.3798.2995.87คลิก...
ร้อยละของการประเมินระดับความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ระดับดีเยี่ยมและดีมาก>70NANA56.7658.6รอผลการประเมินรอผลการประเมินคลิก...
การจัดการ Covid 1987.5คลิก...
ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน covid-1978คลิก...
IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ
96 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
ร้อยละการรายงานอุบัติการณ์ทางคลินิก A,B และทั่วไปในระดับ 1,280%85.6577.774.5471.6552.9473.23คลิก...
จำนวนครั้งอุบัติการณ์ในระดับ E ขึ้นไป และความเสี่ยงทั่วไปในระดับ 4ลดลง211013812คลิก...
ร้อยละอุบัติการณ์ทางคลินิกในระดับ E ขึ้นไปและความเสี่ยงทั่วไปในระดับ 4 ได้รับการทำ RCA เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์80%NANA61.53 (8/13)62.50 (4/6)100(1/1)100(1/1)คลิก...
อุบัติการณ์การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ. (ระบบ LAN)0000100คลิก...
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก80%81.3578.2875.9877.13ยังไม่ถึงรอบประเมินคลิก...
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน80%83.6286.7886.6185.92ยังไม่ถึงรอบประเมินคลิก...
ผลการตรวจน้ำเสียผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านทุก Parameteผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านอยู่ระหว่างดำเนินการคลิก...
ร้อยละเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการสอบเทียบ100100100100100100กำหนดเดือนพ.ค.65คลิก...
IV-6 ผลด้านการเงิน
97 ผลลัพธ์ด้านการเงิน (IV-6)
ข้อมูล/ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2561ปี2562ปี2563ปี2564ปี2565(ต.ค. - ธ.ค.64)ปี2565(ต.ค64. - มี.ค.65)กราฟ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)≥1.50.971.451.831.761.322.77คลิก...
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio)≥10.81.321.671.641.22.65คลิก...
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ>ระดับ 4110110คลิก...