โปรแกรมควบคุมทะเบียนทรัพย์สินโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน (2018)