สรุป ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย 5 ปีย้อนหลัง

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561
80
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติการเข้าถึง
Onset to door ในผู้ป่วยโรค MI (3hr.) 80% NA 70.97 85.71 50 57.89
Onset to door ในผู้ป่วยโรค stroke (3hr.) >40% 29.41 4.17 7.98 85.71 50
อัตราการเข้าถึงบริการในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า >55% 42.6 55.9 69.5 86.6 93.6
81
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติการดูแลต่อเนื่อง
อัตราการขาดยาตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป <=5% 10 12 0 0 0
82
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติความเหมาะสมในการดูแล
ร้อยละของ ER re-visit ภายใน 48 ชม. หลังจำหน่าย 0 0.52 0.006 0.63 0.66 0.43
ร้อยละของผู้ป่วย มี re-admission ภายใน 28 วัน โดยมิได้วางแผน 0 1.96 1.81 1.06 1.56 0.84
จำนวนผู้ป่วยที่ admit แล้ว refer ใน 2 ชม. ลดลง 3 4 3 6 2
83
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติประสิทธิผลในการดูแล
TB Treatment Success rate (%) 85% 70 80 88.89 76.47 85.71
DM good control >40 42.17 41.04 42.74 45.9 44.3
HT good control >=70 72.81 72.50 73.06 77.59 72.83
ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr >75% 73.61 74.45 79.72 79.85 79.77
84
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติประสิทธิภาพในการดูแล
Re-admit ในผู้ป่วย COPD <=30% 28.81 24.49 14.28 23.27 18.75
ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยา SK 80% NA NA NA 28.57 33.33
อัตราผู้ป่วย sepsis ได้รับยา ABO ภายใน 3 hr. 100% NA NA NA 91.83 98.61
85
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติความปลอดภัยในการดูแล
จำนวนการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท ลดลง 7 4 10 8 10
อัตราการเสียชีวิตจาก MI 0 0 1 0 0 1
อัตราการเสียชีวิตจาก stroke 0 0 0 0 0 0
อัตราการเสียชีวิตจาก sepsis 0 0 0 8.16(4 ราย) 0 4.71(3 ราย)
ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด <5% 2.04 0 2(1ราย) 2.04(1ราย) 1.72(1ราย)
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(ต่อแสนประชากร) <=6.3ต่อแสนประชากร 5.6 0 28.7(5ราย) 17.2(3ราย) 5.6(1ราย)
86
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติคนเป็นศูนย์กลาง (รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ป่วย)
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมผู้ป่วยนอก >80% 83.92 87.09 80 84.74 84.82
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยใน >80% 83.40 85.04 83 84.71 85.60
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน >80% 83 82.95 87.20 87 85.1
87
ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ [IV-1(2)]
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ < 5:พัน ปชก. 3.5(59ราย) 3.8(64ราย) 8.4(142ราย) 4.8(81ราย) 2.2(56ราย)
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 0 1 0 0 0 1
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ในประชาชน < 5:พัน ปชก. 3.5(59ราย) 3.8(64ราย) 8.4(142ราย) 4.8(81ราย) 2.2(55ราย)
อัตราผู้ป่วยโรคความดันรายใหม่ < 10:พัน ปชก. 9.15(149ราย) 7.63(124ราย) 9.50(159ราย) 9.44(153ราย) 7.10(117ราย)
อัตราผู้ป่วยโรคความดันรายใหม่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 0 6 0 1 2 1
อัตราผู้ป่วยโรคความดันรายใหม่ในประชาชน < 10:พัน ปชก. 9.15(149ราย) 7.63(124ราย) 9.50(159ราย) 9.44(153ราย) 7.10(117ราย)
ร้อยละของผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงที่สามารถดูแลตนเองได้ 87% 89 90 92.2 95.6 96.6
ร้อยละของผู้ป่วยติดเตียงที่เปลี่ยนเป็นติดบ้าน >5% 5 11.1 4.55 5.9 6.7
ร้อยละของผู้ป่วย stroke ที่สามารถดูแลตนเองได้ >50% 90.5(38/40) 75(30/40) 69.2(33/39) 62.5(25/40) 73.7(28/38)
89
ผลลัพธ์ของ PSG:I (การป้องกันการติดเชื้อ, ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ)
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล/ 1000วันนอนรพ. 0 0 0 0 0.24 0
อัตราการติดเชื้อ CAUTI (per 1,000 cath day) 0 0 0 0 0 0
90
ผลลัพธ์ของ PSG:M (ความปลอดภัยในการใช้ยา การจัดการระบบยา การให้เลือดและองค์ประกอบของเลือด)
OPD อัตรา Prescribing error ต่อ 1000 ใบสั่งยา <0.4 1.4 1.1 0.43 0.42 0.38
OPD อัตรา Dispensing error ต่อ 1000 ใบสั่งยา 0 0.01 0.01 0.13 0.03 0.02
OPD อัตรา Admin error ต่อ 1000 ใบสั่งยา
IPD อัตรา Prescribing error ต่อ 1000 วันนอน <0.5 0.18 0.14 0.56 1.36 0.60
IPD อัตรา Dispensing error ต่อ 1000 วันนอน 0 2.0 1.7 1.56 1.13 0.04
IPD อัตรา Admin error ต่อ 1000 วันนอน 0 0.5 0.38 1.16 2.71 0.40
IPD จำนวนครั้งของการแพ้ยาซ้ำ 0 0 0 0 0 1
อุบัติการณ์การให้เลือดผิดหมู่ 0 0 0 0 0 0
91
ผลลัพธ์ของ PSG:P (กระบวนการวินิจฉัยและการดูแล)
อัตราการ Delay/miss diagnosis ใน sepsis 0 NA NA NA 2.04 4.16
อัตราการรายงานค่าวิกฤติในเวลาที่กำหนด 100% 90.20 93.87 89.56 86.15 99.40
92
ผลลัพธ์ของ PSG:L (line, tube, catheter, lab)
ร้อยละอุบัติการณ์ที่เกิดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้ป่วยเรื่อง tube, line ,catheter ลดลง หรือ 0 0 0 0 0 0
93
ผลลัพธ์ของ PSG: E (การตอบสนองต่อสถานการณ์เร่งด่วน)
Door to refer ในโรค MI < 30 min 100% 92.31 48.39 28.57 16.67 10.53
Door to refer ในโรค stroke < 30 min >50% 58.82 62.5 52.63 50 55.55
94
ผลลัพธ์ด้านกำลังคน (IV-3)
ร้อยละของบุคลากรที่ป่วย/บาดเจ็บด้วยโรคจากการทำงาน 0 0 0 1 1 2
ร้อยละHappy work life index (HWLI) 60% NA NA NA 64.55 65.17
ร้อยละความสุขโดยรวม Happy 9 >60% NA NA NA 66.34 76.56
ร้อยละ Turn over rate ของบุคลากร <5% 0.81(1) 4.09 (5) 2.42(3) 7.26(9) 6.84(8)
95
ผลลัพธ์ด้านการนำ (IV-4)
ร้อยละแผนการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 70% 70.31(45/64) 71.88(46/64) 75(48/64) 75(48/64) 63.64(35/55)
ร้อยละผลประมวล องค์กรสุขภาวะ (HPI) >60% NA NA NA 76.60 86.40
ร้อยละอุบัติการณ์ที่เกิดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้ป่วยตาม Banthi patient safety goal ลดลง หรือ 0 13.13 11.91 19.76 33.56 21.65
ร้อยละของผู้ป่วย stroke ที่ได้รับบริการแพทย์ทางเลือกแล้วมีอาการดีขึ้น >60% NA NA 80%(8/10) 84.62%(22/26) 85.71%(12/14)
96
ผลลัพธ์ด้านการเงิน (IV-6)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) ≥1.5 3.01 2.91 1.47 0.90 0.97
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) ≥1 2.8 2.68 1.3 0.77 0.80
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 1 1 1 1 1 1