รวมแผนการติดตามผลการดำเนินงานภาพรวม

โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมภายในปี 2568

ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พฤติกรรมบริการดี ทำงานเป็นทีม พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป

# Parameter จำนวน(คน)
จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ 17,950
จำนวนเตียงที่เปิดดำเนินการ 30
จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD visit) 93,736
จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER visit) 4,850
จำนวนผู้ป่วยใน (IP Admission) 2,220
จำนวนวันนอน รพ.รวม(total hospital days) 5,082
จำนวนวันนอน ICU รวม(total icu days) 0
จำนวนวันนอo รพ.เฉลี่ย (average LOS) 2.9
อัตราครองเตียง(occupancy rate) 46.39
จำนวนแพทย์เฉพาะทาง 0
จำนวนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 3
จำนวนทันตแพทย์ 3
จำนวนเภสัชกร 4
จำนวนพยาบาลเฉพาะทาง 7
จำนวนพยาบาลวิชาชีพ 42
จำนวนพยาบาลเทคนิค/อนุปริญญา 0
จำนวนพยาบาลวิชาชีพ ICU 0
จำนวนนักกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด 2
จำนวนนักเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
จำนวนนักรังสีเทคนิค 1
จำนวนนักสังคมสงเคราะห์ 0
จำนวนแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
จำนวนจำนวนผู้ป่วยนอก/แพทย์(เฉลี่ย) 124.98 คน/แพทย์/วัน
จำนวนจำนวนผู้ป่วยใน/พยาบาลวิชาชีพ(เฉลี่ย) 0.28 คน/แพทย์/วัน
จำนวนจำนวนผู้ป่วย ICU พยาบาลวิชาชีพ 0 คน/แพทย์/วัน

ภาพกิจกรรม

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon