Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ประวัติโรงพยาบาลบ้านธิ

สภาพภูมิประเทศ
           อำเภอบ้านธิมีลักษณะภูมิประเทศเป็น 2 ลักษณะ คือเป็นพื้นที่ป่าเขามีความลาดชันและเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพด้านการเกษตรและทั่วไปภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา จะมีความลาดชันตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปและมีความสูงเฉลี่ยระหว่าง 400-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วเทลาดลงมาทางทิศตะวันตก
ภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรและอื่น ๆ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายมีปัญหาในการดูดซับน้ำของเนื้อดิน การระบายน้ำค่อนข้างเลว สภาพอากาศฤดูร้อน ร้อนอบอ้าว ฤดูหนาว หนาวจัด อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 90 มิลลิเมตรต่อปี


ลักษณะภูมิอากาศ
          อำเภอบ้านธิพื้นที่ทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือพื้นที่ราบ และพื้นที่ภูเขา อำเภอบ้านธิอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล ซึ่งฤดูฝนและฤดูแล้งแบ่งแยกกันเด่นชัด ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคมรวมระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน ซึ่งตามสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน่าจะมีฝนตกและมีความชื้นสูง แต่อำเภอบ้านธิจะมีสภาพแห้งแล้งไม่มีน้ำเพียงพอ สาเหตุเพราะต้นน้ำมีต้นไม้ใหญ่น้อยมากทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง และในฤดูฝนก็ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่
            ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จ.ลำพูน และอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่

ประชากร การประกอบอาชีพ ข้อมูลการปกครอง
            อำเภอบ้านธิแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 36 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 5,514 หลังคาเรือน ประชากร 17,950 คน เป็นชาย 8,670 คน เป็นหญิง 9,280 คน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีองค์การ บริหารส่วนตำบล 1 แห่ง เทศบาลตำบล 1 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ประชากร การประกอบอาชีพ
            ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชหลักที่สำคัญ คือ ปลูกข้าว ปลูกใบยาสูบ ทำสวนลำไยและเลี้ยงวัวนม เป็นต้น อาชีพรองลงมาคือรับจ้าง เนื่องเขตจากอำเภอบ้านธิ อยู่ใกล้กับสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทำให้ ประชากรอำเภบ้านธิ วัยทำงานไปรับจ้างตามโรงงานเขตนิคมอุสาหกรรม

สภาพทางสังคม วัฒนธรรม
             ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีประชากรบางส่วนนับ ถือศาสนาคริสต์ มีวัดพุทธศาสนา 25 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่งประชากรประกอบไปด้วยชาวไทลื้อ ไทยอง และไทยวน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ ไทยองอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาประมาณ 200 ปี มีผู้นำชุมชนที่นำผู้คนมาตั้งหมู่บ้านชื่อขุนธิ โดยรวบรวมราษฎรตั้งหมู่บ้านแหล่งแรกชื่อหมู่บ้านบ้านธิหลวง และได้ขยายหมู่บ้านบริวารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมี 2 ตำบล 36 หมู่บ้าน ตำบลบ้านธิเป็นตำบลที่มีประชากรมากที่สุดของอำเภอบ้านธิ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะรวมตัวกันเป็นกระจุก แต่ละหมู่บ้านจะไม่มีการสร้างบ้านเรือนกระจัดกระจาย ความสัมพันธ์จะดำเนินไปในลักษณะเครือญาติ