โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

แผนงานและโครงการโรงพยาบาลบ้านธิ


  • แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • แผนเงินบำรุงและจัดซื้อ รพ.บ้านธิ ประจำปี 2563

  • แผนปฎิบัติการ คปสอ. รพ.บ้านธิ ประจำปี 2563

  • แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2562

  • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

  • คำสั่งโรงพยาบาลบ้านธิ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รักษ์บ้านธิ ของ โรงพยาบาลบ้านธิ

  • กดดู...แผนงานและโครงการเพิ่มเติม
  • 2019 All Rights Reserved | by: Designed by งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์