โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

แผนงานและโครงการโรงพยาบาลบ้านธิ


  • แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • แผนเงินบำรุงและจัดซื้อ รพ.บ้านธิ ประจำปี 2563

  • แผนปฎิบัติการ คปสอ. รพ.บ้านธิ ประจำปี 2563

  • แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2562

  • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561