โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

คำสั่งโรงพยาบาลบ้านธิ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รักษ์บ้านธิ ของ โรงพยาบาลบ้านธิ

โพส: 15 พ.ย. 2565

คำสั่งโรงพยาบาลบ้านธิ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รักษ์บ้านธิ ของ โรงพยาบาลบ้านธิ