โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ข่าวสารจากหน่วยงาน

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 01 ธ.ค. 2563 ดู: 36
2 ชี้แจงกองทุน สปสช ปี 64 27 พ.ย. 2563 ดู: 35
3 ออกตรวจลูกน้ำยุงลาย ทุกวันศุกร์ ในชุมชนบ้านธิ จ.ลำพูน 27 พ.ย. 2563 ดู: 37
4 ออกหน่วย พอสว ที่ว่าการ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน วันที่ 21/11/63 21 พ.ย. 2563 ดู: 32
5 ออกตรวจสุขภาพ นักเรียน และฉีดวัคซีน วันที่ 19/10/63 19 ต.ค. 2563 ดู: 43
6 โรงพยาบาลบ้านธิ ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 03 เม.ย. 2563 ดู: 19
7 คำชี้แจง เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านธิได้รับแจ้งจากชุมชนว่าพบผู้ป่วยมีอาการคล้ายผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จึงรุกเข้าตรวจสอบ แต่พบว่าไม่เข้าข่ายโรค COVID-19 แต่อย่างใด 27 ก.พ. 2563 ดู: 38
8 ประกาศโควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น ๙ สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30 ม.ค. 2563 ดู: 23
9 กัญชา ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน กระทรวงสาธารณสุข 08 ม.ค. 2563 ดู: 15
10 กลุ่มสายบุญครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง ร่วมบุญกับครูบากฤษดา สุเมโธกันอีกรอบครับ 19 ธ.ค. 2562 ดู: 58
11 โรงพยาบาลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 22 ส.ค. 2562 ดู: 27
12 สรุปผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านธิ ปี 2562 (1 ต.ค.61 - 31 ก.ค. 62) 21 ส.ค. 2562 ดู: 21
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 20 ส.ค. 2562 ดู: 17
14 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก ปีงบประมาณ 2561 (1 ต..ค61-31 กรกฎาคม 2562) 20 ส.ค. 2562 ดู: 15
15 รายงานผลดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานรอบที่ 1 ณ วันที่ 28 ก.พ.62 20 ส.ค. 2562 ดู: 19
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 62 11 เม.ย. 2562 ดู: 16
17 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สสจ.ลำพูน 28 มี.ค. 2562 ดู: 20
18 นโยบายคุณภาพ 21 มี.ค. 2562 ดู: 21
19 บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก รอบการประมินที่ 2/2561 13 มี.ค. 2562 ดู: 22
20 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 05 มี.ค. 2562 ดู: 16
21 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 05 มี.ค. 2562 ดู: 16
22 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 11 ก.พ. 2562 ดู: 15
23 คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 06 ก.พ. 2562 ดู: 18
24 วาระพิจารณา แนวทางการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF) ปีงบประมาณ 2562 15 ม.ค. 2562 ดู: 17
25 แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 22 พ.ย. 2561 ดู: 16
26 แนวทางการดูแลบุคลากรด้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางร่างกายและจิตใจ และสื่อสังคมออนไลน์ 22 พ.ย. 2561 ดู: 20
27 แนวทางการดูแลบุุลลากรด้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางร่างกายและจิตใจ 10 ก.ค. 2561 ดู: 18
28 แนวทางการดูแลความปลอดภัยของรถพยาบาลและการส่งต่อ 10 ก.ค. 2561 ดู: 16
29 แนวทางปฏิบัติ หลัก 2P Safety ดูแลกระบวนการพัฒนากำหนดแนวทางปฏิบัติโดยใช้ SIMPLE 10 ก.ค. 2561 ดู: 18
30 บันทึกขอเผยแพร่ชมรมรักษ์โรงพยาบาลบ้านธิ 09 เม.ย. 2561 ดู: 22
31 หนังสือคำขอตั้งชมรมรักษ์โรงพยาบาลบ้านธิ 09 เม.ย. 2561 ดู: 16
32 ขอความเห็นชอบผลประโยชน์ทับซ้อน 09 เม.ย. 2561 ดู: 16
33 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการทำผิดวินัย 09 เม.ย. 2561 ดู: 17
34 รายงานผลการวิเคราะห์การดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09 เม.ย. 2561 ดู: 20
35 กฎกระทรวง กําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 29 มี.ค. 2561 ดู: 17
36 แจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน 08 ก.พ. 2561 ดู: 20
37 บันทึกข้อความ 08 ก.พ. 2561 ดู: 16
38 ขอนำประกาศโรงพยาบาลบ้านธิเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านธิ พ.ศ. 2560 28 ธ.ค. 2560 ดู: 21
39 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28 ธ.ค. 2560 ดู: 13
40 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ 2561 28 ธ.ค. 2560 ดู: 16
41 ประกาศมาตรการป้องกันคอรับชั่นตามนโยบายเร่งด่วน 16 พ.ย. 2560 ดู: 19
42 โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ คุณเมืองอินทร์ สายวังจิตต์ ผู้มารับบริการโรงพยาบาลบ้านธิ ที่เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลและได้บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวนเงิน 200 บาท 23 ก.ย. 2559 ดู: 17
43 ประกาศ แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559 15 ต.ค. 2558 ดู: 19
44 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 00 543 ดู: 21
45 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 00 543 ดู: 20
46 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 00 543 ดู: 20
47 ช้อบังคับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 00 543 ดู: 19
48 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 00 543 ดู: 20
49 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 00 543 ดู: 17
50 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 00 543 ดู: 24

ไฟล์เอกสารอื่น เพิ่มเติม :