โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ชี้แจงกองทุน สปสช ปี 64

โพส: 27 พ.ย. 2563

ห้องที่ 1
1. Section1_การบริหารกองทุน 2564...คลิก!!!
2. Section2_แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน...คลิก!!!
3. Section3_บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ P_P...คลิก!!!
4. Section4 บริการจ่ายเกณฑ์คุณภาพ QOF_1...คลิก!!!
5. Section5_บริการสาธารณสุขฯ (PHC ยา)...คลิก!!!
6. Section6_บริการสาธารณสุขฯ(PCC)...คลิก!!!
7. Section7_บริการแพทย์แผนไทย_ฝังเข็ม...คลิก!!!
8. Section8_บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ (กปท)...คลิก!!!
9. Section9_บริการผู้สูงอายุฯ(LTC)...คลิก!!!
10. Section10_บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์...คลิก!!!

ห้องที่ 2
1. Section 1_บริการกรณีเฉพาะ กลุ่ม 1...คลิก!!!
2. Section2_บริการเฉพาะ (ยา)...คลิก!!!
3.1 Section3_บริการเฉพาะ _Cataract...คลิก!!!
3.2 Section3_บริการเฉพาะ_วัณโรค...คลิก!!!
4. Section4_บริการเฉพาะ (Strok-STEMI-TKA)...คลิก!!!
5. Section5_บริการเฉพาะ (CL_CP, Inst., Transplant, MMT, Hemophilia, PC)...คลิก!!!
6. Section6_บริการกองทุน DM_HT...คลิก!!!
7. Section7_บริการกองทุน DM_HT (ผู้ป่วยจิตเวช)...คลิก!!!
8. Section8_บริการกองทุนไตวายเรื้อรัง...คลิก!!!
9. Section9_บริการกองทุนเอดส์ (Aids)...คลิก!!!


Download ไฟล์ทั้งหมดได้ที่...คลิก!!!