โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: [email protected]  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 แบบ สขร.1 งบประมาณ พ.ศ. 2563 06 ส.ค. 2563 ดู: 187
2 ประกาศเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 63 21 ก.ค. 2563 ดู: 193
3 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน มีนาคม พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2563 ดู: 183
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 20 เม.ย. 2563 ดู: 170
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2563 ดู: 174
6 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด 11 ก.พ. 2563 ดู: 182
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านธิ ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านธิ เรื่องแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน ธันวาคม เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านธิประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 14 ม.ค. 2563 ดู: 175

ไฟล์เอกสารอื่น เพิ่มเติม :