โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านธิ ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านธิ เรื่องแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน ธันวาคม เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านธิประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

โพส: 14 ม.ค. 2563

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านธิ
??????ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านธิ
เรื่องแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน ธันวาคม เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านธิประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563