โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

โพส: 05 มี.ค. 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์