โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ประกาศโควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น ๙ สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพส: 30 ม.ค. 2563

ประกาศโควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น ๙ สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ประกาศโควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น ๙ สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรโควตานักศึกษา ๓ สายงาน ดังนี้ ๑. สายงานนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๗ โควตา ๒. สายงานนักวิชาการทันตสาธารณสุข จำนวน ๒ โควตา ๓. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑๐ โควตา ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรต่างๆ ตามโควตาสายงานที่จังหวัดลำพูนได้รับจัดสรร และขณะนี้สถาบันพระบรมราชชนกกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครนัดศึกษา ฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.pi.in.th/admission/