Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

      1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
      ข้อ 1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
      ข้อ 1.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
      ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
            ข้อ 1.5.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
            ข้อ 1.5.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
            ข้อ 1.5.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
            ข้อ 1.5.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
            ข้อ 1.5.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2540
            ข้อ 1.5.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            ข้อ 1.5.7 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ปี 2542
            ข้อ 1.5.8 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล ปี พ.ศ.2540
            ข้อ 1.5.9 พระราชยัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี 2522
            ข้อ 1.5.10 พระราชกำหดนป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
            ข้อ 1.5.11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดการรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562
            ข้อ 1.5.12 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์(ฉบับที่2)ปี 2531
            ข้อ 1.5.13 พระราชบัญญัติยา(ฉบับที่6) ปี 2562
            ข้อ 1.5.14 พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี 2512
            ข้อ 1.5.15 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
            ข้อ 1.5.16 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่7) พ.ศ.2562
            ข้อ 1.5.17 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ.2562
            ข้อ 1.5.18 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอลอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
            ข้อ 1.5.19 พระราชบัญญัติความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
      ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      ข้อ 1.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
      ข้อ 1.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
      ข้อ 1.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
      ข้อ 1.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
      ข้อ 1.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
      ข้อ 1.11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
      ข้อ 1.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
      ข้อ 1.13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
      ข้อ 1.14 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
      ข้อ 1.15 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
      ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
      ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
      ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
      ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
      ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
ข้อ 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
ข้อ 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
ข้อ 11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ12 ข้อ1 ถึงข้อ11 ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไขต์รพ.