Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อ 1.1 -1.2 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

      ข้อ 1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Site ของรพ.บ้านธิ

ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั้น พร้อมมีคำนำ สารบัญ โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 5 องค์ประกอบ คือ

      ข้อ 2.1 รายงานการวิเคราะห์ผล 2562 บ้านธิ

      ข้อ 2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค

      ข้อ 2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด

      ข้อ 2.4 การวิเคราะห์ความความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

      ข้อ 2.5 แนวทางแก้ไขฯ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้่างปี 2563

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site

      ข้อ 3.3 Capture หน้าจอ+print screen จาก Web site ของรพ.บ้านธิ