Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผล เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน


ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ


ข้อ 4 Print Screen จากเว็บไซต์