Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน


ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ท


ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ทั่วไปและคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน


ข้อ 5 หนังสือรายงาน ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับร้องเรียน (ไม่มีการร้องเรียน)


ข้อ 6 Print Screen จากเว็บไซต์


ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบ การกำกับติดตาม กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนท้้ง 2 ประเด็น


ข้อ 7.4 Print Screen รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน


ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์