Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

      ข้อ 2.1 บันทึกมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ

      ข้อ 2.2 บันทึกมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยา

            ข้อ 2.2.2 หนังสือกระทรวง มติครม.

      ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง

      ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค

      ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

      ข้อ 2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ หนังสือกระทรวง แนวทางการรับส่วนแถม

            ข้อ 2.6.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับของแถม

      ข้อ 2.7 บันทึกชี้แจง กรณีไม่มีการจัดสวัสดิการภายใน

ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน


ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ


ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์


ข้อ 5.1 Print Screen รายงานการติดตามสรุปผลมาตรการการป้องกันการับสินบน


ข้อ 6 Print Screen มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน