Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่กำหนดระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบ้านธิ พ.ศ. 2563


ข้อ 2 ประกาศ กำหนดระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย

      ข้อ 3.1 ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

            ข้อ 3.1.1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

            ข้อ 3.1.2 บันทึกรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ให้ผู้บริหารทราบ

            ข้อ 3.1.3 บันทึกข้อความรายงานอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรพ.บ้านธิ

            ข้อ 3.1.4 หนังสืออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

            ข้อ 3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            ข้อ 3.1.6 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

            ข้อ 3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานที่ปิดประกาศของรพ.บ้านธิ

            ข้อ 3.1.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของรพ.บ้านธิ

            ข้อ 3.1.9 Print Screen จาก Web site ของรพ.บ้านธิ

      ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง

            ข้อ 3.2 หนังสือเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

            ข้อ 3.2 หนังสือเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

            ข้อ 3.2 หนังสือเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

            ข้อ 3.2 หนังสือเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

            ข้อ 3.2 หนังสือเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

            ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

            ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

            ข้อ 3.2.1-2 บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

            ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

            ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

            ข้อ 3.2 Print Screen จากเว็บไซต์

      ข้อ 3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

            ข้อ 3.3.1 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการ จัดซื้อจัดจ้าง

            ข้อ 3.3.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

            ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มี 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

            ข้อ 3.3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

            ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของรพ.บ้านธิ

            ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด
                     1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
                     2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท