Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

      ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

      ข้อ 1.2 คำสั่งแต่งตังคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมขจริยธรรมของหน่วยงาน

      ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ข้อ 2 หนังสือเสนอผู่้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติเผยแพร่แผนฯเผยแพร่บนเว็บไซต์


ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน