Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

      ข้อ 1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

      ข้อ 1.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

      ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

      ข้อ 2.1 แบบรายงานผล แบบฟอร์มที่ 2

      ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามกำหนดของคู่มือฯ

      ข้อ 2.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ บนเว็บไซต์รพ.

      ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ข้อ 2.3 Print Screen รายงานผลการติดตาม แผนป้องกันปราบปรามทุจริต