Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
ข้อ 1 คู่มือประชาชน โรงพยาบาลบ้านธิ ปี 63

ข้อ 2 ภาพประกอบ Flow Chart

ข้อ 3 Print Screen จากเว็บไซต์