Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรพ.บ้านธิ


ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงาน แบบสขร.1 มีนาคม - พฤษภาคม 2563


ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ


ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)


ข้อ 2 รายงานแบบสรุป ผลการจัดหาพัสดุ มีนาคม - พฤษภาคม 2563


ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางื่น และ Pritnt Screen จาก Web site หรือเผยแพร่ในช่องทางอื่น


      ข้อ 3 Print Screen จากเว็บไซต์

      ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านธิ ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านธิ

      ข้อ 3.2 Print Screen จากเว็บไซต์