Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ 1 Linkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

      ข้อ 1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

            ข้อ 1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

            ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

            ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

            ข้อ 1.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

            ข้อ 1.1.5 วิสัยท้ศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

            ข้อ 1.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ

            ข้อ 1.1.7 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

            ข้อ 1.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562

            ข้อ 1.1.9 ช้อบังคับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

            ข้อ 1.1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            ข้อ 1.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

      ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

      ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

      ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

      ข้อ 1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

      ข้อ 1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

      ข้อ 1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

            ข้อ 1.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

            ข้อ 1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

            ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

            ข้อ 1.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ

      ข้อ 1.8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

      ข้อ 1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการประชาชน

      ข้อ 1.10 ผู้บังคับบัญชาสั่งการ หรืออนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์