Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพยาบาลบ้านธิ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ

ข้อ 2 กรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      ข้อ 2.1 คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ 3 หลักฐานการจัดการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามกรอบฯ
      ข้อ 5.1 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขตามคู่มือปฏิบัติงาน

ข้อ 6 Print Screen จากเว็บไซต์

ข้อ 6 Print Screen รายงานผล ตามกรองแนวทาง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน